“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding

Ouders die scheiden zijn verplicht de afspraken over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan vast te leggen. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding en heeft tot doel problemen bij scheiding en omgang te verminderen.

Het ouderschapsplan gaat ervan uit, dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Als zij samen het gezag houden dan zijn goede, controleerbare afspraken belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. Bij het opstellen van het ouderschapsplan kan een mediator of echtscheidingsbemiddelaar behulpzaam zijn.

Het ouderschapsplan geeft tevens invulling aan de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de band van zijn minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen. Het is immers in het belang van het kind, dat het contact heeft met beide ouders. Ook de ouder zonder ouderlijk gezag heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind. Dit is in lijn met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM) alsmede het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Beide verdragen pleiten er voor dat een kind contact heeft met zijn ouders.

Als ouders ruzie maken over hun scheiding kan de rechter ze naar een bemiddelaar verwijzen. Dit doet de rechter als hij voor partijen mogelijkheden ziet om tot afspraken te komen. De inzet van een mediator hoeft niet alleen gebruikt te worden voor het oplossen van een conflict. Ook bij het opstellen van een ouderschapsplan kan een bemiddelaar van grote betekenis zijn.

Niet alle ouders zijn in staat afspraken te maken over hun scheiding of om conflicten die na de scheiding ontstaan, op te lossen. Hulp van derden is dan gewenst. Uit resultaten van experimenten bij scheidings- en omgangsbemiddeling is gebleken, dat bemiddeling een positieve invloed heeft op zowel de afhandeling van de scheiding als de oplossing van een conflict over de omgang met de kinderen.

De kosten voor de echtgenoten zijn bij verwijzing door de rechter hetzelfde als wanneer zij zelf een mediator inschakelen. Minder draagkrachtigen zullen een eigen bijdrage moeten betalen, die wordt vastgesteld volgens de Wet op de rechtsbijstand.

De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding maakt een einde aan de ‘flitsscheiding’. Het is niet langer mogelijk een huwelijk via de burgerlijke stand om te zetten in een geregistreerd partnerschap en dit partnerschap vervolgens buiten de rechter om te beëindigen.

Wilt u hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan, neem dan contact op met een echtscheidingsbemiddelaar of mediator.