“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

actuariële korting

Als je (ex-)man zijn pensioen eerder in laat gaan dan de officiële ingangsdatum (bijvoorbeeld op zijn 55ste), wordt het pensioen actuarieel gekort. Het pensioen wordt […]

Lees meer

afkoopwaarde

De afkoopwaarde is de waarde die verzekeringen hebben op de datum van verdeling of een andere datum (peildatum). Met een levensverzekering en/of een lijfrenteverzekering kan […]

Lees meer

algemene kinderbijslagwet

De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is een volksverzekering. Dit betekent dat de verzekering voor iedereen geldt. Hoeveel kinderbijslag je krijgt is afhankelijk van drie factoren: de […]

Lees meer

algemene ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een ouderdomsvoorziening waarop iedere inwoner van Nederland vanaf zijn 65e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van […]

Lees meer

alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van je ex-echtgenoot. De alimentatie kan via de rechter zijn vastgesteld. Jij en je ex-partner kunnen […]

Lees meer

codicil

In een codicil regel je hoe je spullen verdeeld worden na je overlijden. Je kunt opschrijven wie welke meubels krijgt, welke sieraden of wat er […]

Lees meer

combinatiekorting

Combinatiekorting is een term van de Belastingdienst. We betalen allemaal belasting over ons bruto-inkomen. Soms is het bruto-inkomen dat je opgeeft voor de belastingen lager […]

Lees meer

dagvaarding

In het burgerlijk recht is een dagvaarding een officieel geschrift, ook wel deurwaardersexploot genoemd. Een dagvaarding roept iemand op om op een bepaalde tijd voor […]

Lees meer

deurwaardersexploot

Officiële papieren rond de scheiding (bijvoorbeeld de dagvaarding of het echtscheidingsvonnis) moeten betekend worden. Betekenen is het uitreiken van een afschrift door de deurwaarder, de […]

Lees meer

echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte is het schriftelijke bewijs dat een huwelijk ontbonden is door echtscheiding. De akte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Tegenwoordig […]

Lees meer

echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling is de bemiddeling bij een conflictsituatie tussen twee partners die willen scheiden. De bemiddelaar probeert samen met de betrokken partijen tot een optimale oplossing […]

Lees meer

echtscheidingsbeschikking

Heeft de rechter van de Arrondissementsrechtbank uitspraak gedaan over de echtscheiding? De advocaat gaat dan met de beschikking van die uitspraak naar de gemeente waar […]

Lees meer

erfrecht

Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater. Na het overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en/of schulden van […]

Lees meer

executoriale titel

Als afspraken bekrachtigd zijn door een rechter, is er sprake van een executoriale titel. Dat betekent dat de afspraken rechtens afdwingbaar zijn: je kunt meteen […]

Lees meer

finaal verrekenbeding

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Je kunt dan gebruikmaken van het finaal verrekenbeding. Bij een scheiding verdeel je dan het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde […]

Lees meer

geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk. Een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen […]

Lees meer

griffierecht

Als je een procedure voert bij een rechtbank, moet je geld betalen. Dit noem je leges, vast recht of griffierecht. Je moet dit bedrag vooraf […]

Lees meer

heffingskorting

Iedereen heeft recht op korting op de te betalen belasting: de algemene heffingskorting. Daar bovenop kun je aanvullende kortingen krijgen. Welke aanvullende kortingen op jou […]

Lees meer

hoofdelijk aansprakelijk

Als je samen met je partner een woning hebt gekocht, ben je allebei hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat de bank jullie allebei afzonderlijk kan aanspreken […]

Lees meer

huwelijkse voorwaarden

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is alles van jullie samen. Het is mogelijk dat je liever allebei je eigen bezittingen houdt. Dat […]

Lees meer

huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht bepaalt ieders aandeel in het vermogen van de partners. Het erfrecht bepaalt de verdeling van de nalatenschap bij overlijden. Er zijn verschillende samenlevingsvormen […]

Lees meer

kinderconvenant

In het kinderconvenant spreek je af hoe je de zorg en opvoeding van de kinderen invult. Tegenwoordig wordt het kinderconvenant vaak ouderschapsplan genoemd. De verdeling […]

Lees meer

koude uitsluiting

Koude uitsluiting is een overeenkomst binnen de huwelijkse voorwaarden. Je spreekt af dat je werkelijk niets samen hebt. Je deelt dus op geen enkele wijze […]

Lees meer

latere vermelding

Een latere vermelding is een schriftelijk bewijs dat een huwelijk is ontbonden door echtscheiding. Dit is een blad dat achter de huwelijksakte wordt gevoegd. Een […]

Lees meer

lbio

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een incassobureau. Het LBIO voert in opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport […]

Lees meer

levenslang ouderdomspensioen

Levenslang ouderdomspensioen is het pensioen dat je krijgt uitgekeerd vanaf de pensioenleeftijd (meestal 65 jaar) tot je overlijden. Dit gebeurt doorgaans in maandelijkse termijnen. Naast het […]

Lees meer

levensperspectief

Je levensperspectief is de manier waarop je jouw toekomst ziet. Welke plaats nemen bijvoorbeeld de kinderen in? Als jij en je (ex-)partner allebei een levensperspectief […]

Lees meer

mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Voor vrijwel elk geschil is een oplossing die […]

Lees meer

nevenvoorziening

In een verzoekschrift waarin je vraagt om scheiding of ontbinding van het huwelijk, kun je de rechter ook vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Daarnaast […]

Lees meer

ondertoezichtstelling

Een kinderrechter kan bepalen dat het beter is wanneer een kind niet langer alleen door zijn ouders wordt opgevoed. De rechter beslist dit wanneer ouders […]

Lees meer

ontzetting uit ouderlijk gezag

Soms misbruiken ouders hun gezag, verwaarlozen ze hun kinderen, of hebben ze gewoon een slechte manier van leven (bijvoorbeeld een drugsverslaving). De rechtbank kan zulke […]

Lees meer

ouderschapsplan

Bij een echtscheiding stellen ouders een ouderschapsplan op. Hierin staat hoe de kinderen worden opgevoed, hoe het contact tussen beide ouders en de kinderen gaat […]

Lees meer

peildatum

Je scheiding is officeel een feit op het moment dat de beschikking is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. In de praktijk vindt de werkelijke scheiding […]

Lees meer

pensioen

Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke (meestal maandelijke) uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Als je een baan […]

Lees meer

periodiek verrekenbeding

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, heb je formeel geen gezamenlijke bezittingen. Toch heb je waarschijnlijk een lopende rekening waarop de inkomens van jullie […]

Lees meer

samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen partners. Je kunt dit contract samen opstellen of laten maken door een notaris. Als je voor bepaalde regelingen […]

Lees meer

scheidingsbemiddeling

Bij scheidingsbemiddeling helpt een erkende bemiddelaar of mediator jou en je partner. De bemiddelaar lost samen met jullie problemen op die het gevolg zijn van […]

Lees meer

scheidingsmelding

Als je wilt scheiden, is de scheidingsmelding van belang. Dit is eigenlijk het tegenovergestelde van het huwelijksaanzoek. In de scheidingsmelding vertel je je man dat […]

Lees meer

taxatie van de woning

Neemt één van de partners de echtelijke woning over na de scheiding? De waarde van het huis wordt dan bepaald door een taxatie. Bij het […]

Lees meer

termijn beschikking

Als je gescheiden bent van tafel en bed, ben je officieel nog wel getrouwd. Je leeft dan echter gescheiden. Je kunt ervoor kiezen je huwelijk, […]

Lees meer

tijdelijk ouderdomspensioen

Heb jij je zaken zo geregeld dat je nog voor je 65e met pensioen gaat? Dan krijg je meestal bovenop je ouderdomspensioen ook een tijdelijk […]

Lees meer

trema normen

Met de Trema normen wordt de hoogte van de alimentatie berekend. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met wat je ex-partner kan betalen en anderzijds met […]

Lees meer

verwervingskosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden bij de aankoop van een huis. De aankoopsom valt hier niet onder. Verwervingskosten zjin bijvoorbeeld financieringskosten, notariskosten en […]

Lees meer

voogdij

Het gezag dat door iemand anders dan de ouders wordt uitgeoefend heet voogdij. Een voogd is, net als ouders die ouderlijk gezag dragen, verantwoordelijk voor […]

Lees meer

voorlopige voorziening

Als jij en je (ex-)partner er samen niet uit komen, kun je via een advocaat een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter neemt dan een voorlopige […]

Lees meer