“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Oproepingsbrief voor de zitting

  • Een voorbeeld van de oproepingsbrief die je krijgt voor een zitting.
  • Zorg dat de stukken tien dagen voor de zitting binnen zijn.
  • Vragen? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Lees voor

In de oproepingsbrief krijg je bericht van de rechter wanneer de zitting plaats zal vinden en welke stukken er, uiterlijk tien dagen voor de zitting, ingediend moeten zijn.

Oproepingsbrief voor de zitting

(kop van brief met Justitie Huisstijl)

In bovenstaande procedure is de behandeling ter zitting bepaald op …………om ………… uur in het gerechtsgebouw gelegen aan …………

De rechter heeft voorts bepaald dat uiterlijk 10 kalenderdagen voor vermelde behandelingsdatum de hieronder genoemde bescheiden – voorzover aangekruist – dienen te zijn overgelegd:

over te leggen door de verzoek(st)er:

– van een werknemer de jaaropgaven over het vorige (of voorvorige) jaar en de laatste drie loonopgaven en/of uitkeringsspecificaties;

– van een zelfstandige de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, beide met toelichting;

– de laatste drie aangiften inkomsten- en vermogensbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;

– een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken;

– bewijsstukken van de eventuele schuld(en) en opgave van de restantschuld(en) en restantlooptijd, alsmede opgave waarvoor deze schuld(en) is (zijn) aangegaan en bewijs van aflossing van die schuld(en);

– een bewijsstuk en specificatie van de premie ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin;

– bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten;

– de van belang zijnde financiële gegevens van de nieuwe partner van de alimentatieplichtige;

– een draagkrachtberekening (over en weer) met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld;

– een behoefteberekening met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld;

– bij kinderalimentatie een berekening van de draagkracht van de verzorgende ouder en de onderhoudsplichtige stiefouder;

– een convenant (voorzover aanwezig en van belang);

over te leggen door de verweer(d)(st)er:

– van een werknemer de jaaropgaven over het vorige (of voorvorige) jaar en de laatste drie loonopgaven en/of uitkeringsspecificaties;

– van een zelfstandige de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, beide met toelichting;

– de laatste drie aangiften inkomsten- en vermogensbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;

– een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken;

– bewijsstukken van de eventuele schuld(en) en opgave van de restantschuld(en) en restantlooptijd, alsmede opgave waarvoor deze schuld(en) is (zijn) aangegaan en bewijs van aflossing van die schuld(en);

– een bewijsstuk en specificatie van de premie ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin;

– bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten;

– de van belang zijnde financiële gegevens van de nieuwe partner van de alimentatieplichtige;

– een draagkrachtberekening (over en weer) met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld;

– een behoefteberekening met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld;

– bij kinderalimentatie een berekening van de draagkracht van de verzorgende ouder en de onderhoudsplichtige stiefouder;

– een convenant (voorzover aanwezig en van belang).

Het vorenstaande laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van verzoek(st)er/verweer(d)(st)er om zijn/haar stellingen te onderbouwen.

De rechter kan besluiten op informatie die na de hiervoor genoemde termijn is binnengekomen geen acht te slaan.

Partijen kunnen binnen tien kalenderdagen na verzending van de oproep schriftelijk uitstel van de eerste behandeling ter zitting vragen, zulks onder gelijktijdige opgave van verhinderdagen van beide partijen voor een door de rechter te bepalen periode.

Een met inachtneming van vorenstaande regels gevraagd uitstel zal altijd worden verleend.

Van een behandeling ter zitting kan worden afgezien indien zowel verzoek(st)er als verweer(d)(st)er dat schriftelijk aan de rechter hebben laten weten, tenzij de rechter termen aanwezig acht toch een behandeling ter zitting te gelasten.

Meer informatie