Voorbeeld ouderschapsplan

Hieronder vind je een voorbeeld van een ouderschapsplan. Zorg dat alle afspraken duidelijk worden vastgelegd, zo voorkom je later problemen. Laat je bijstaan door een mediator. Hij of zij kan je persoonlijk advies geven, afgestemd op jouw eigen specifieke situatie.

TIP:

Ouderschapsplan

…………, geboren op ….te…., nader te noemen: de vader en

…………, geboren op ….te…., nader te noemen: de moeder

Ouders van:

………………………………………, geboren op ……te…….

………………………………………, geboren op ……te…….

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

  • de vader en moeder op 19… te ……. met elkaar gehuwd zijn in gemeenschap van goederen/onder huwelijkse voorwaarden, waarvan de akte is verleden op ……. 19..;
  • uit het huwelijk van de vader en de moeder de hierboven vermelde minderjarige kinderen geboren zijn;
  • het huwelijk van de vader en moeder duurzaam is ontwricht, op grond waarvan zij voornemens zijn een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank ……;
  • de vader en de moeder de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen door middel van dit ouderschapsplan wensen te regelen;

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

De vader en de moeder achten het in het belang van de kinderen dat een ieder van hen goed contact met hen zal hebben.
De vader en de moeder zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen. De belangen van de kinderen zijn hierbij maatgevend.

Dit plan is op maat gemaakt en is aan verandering onderhevig in overeenstemming met de ontwikkeling van de kinderen.

De vader en de moeder zullen geregeld met elkaar overleg hebben over het welzijn van de kinderen. Zij zullen dit doen door middel van………………………………………………..

De kinderen zijn wel/niet bij de opstelling van dit ouderschapsplan betrokken door……………………………………………….. (of reden aangeven waarom je hen niet hebt betrokken bij het plan).

Gezag

De vader en de moeder achten het in het belang van de minderjarigen dat zij na de echtscheiding beiden het gezamenlijk gezag over hen blijven uitoefenen. Dit houdt in dat zij gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor het welzijn van hun kinderen.

Hoofdverblijfplaats

De minderjarigen zullen hoofdverblijfplaats hebben bij hun…
De kinderbijslag ten behoeve van ……… zal aan…………… toekomen.

Zorg/omgang

De kinderen zijn de volgende dagen bij:

hun vader:………………………………………………..
per …………… van……………… uur tot ………… uur.

hun moeder: ………………………………………………..
per …………… van ……………… uur tot ………… uur.

Vader/moeder haalt/brengt de kinderen bij wisseling van het verblijf op …… dag om ………… uur.
De kinderen hebben dan al/niet gegeten.

Vader/moeder haalt/brengt de kinderen bij wisseling van het verblijf op …… dag om ………… uur.
De kinderen hebben dan al/niet gegeten.

Als de kinderen bij de ene ouder zijn, mag de andere ouder de kinderen wel/niet bellen, mailen.

De kinderen mogen zelf de andere ouder wel/niet bellen/mailen.
De vaste tijden daarvoor zijn ………………………………………………..

Het verblijf van de kinderen tijdens vakantie/feestdagen.

De vakanties en feestdagen zullen als volgt verdeeld worden:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Speciale dagen

Verjaardag kind ………………………………………………..

Verjaardag vader/moeder ………………………………………………..

Vaderdag/Moederdag ………………………………………………..

De omgangsregeling en de vakanties worden voor een kalenderjaar in onderling overleg vastgesteld in de maand van …………………… voor het daarop volgende kalenderjaar.

Regeling paspoort kind

………………………………………………..

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid van de ouders in geval van nood:

………………………………………………..

………………………………………………..

Overdracht

Bij het wisselen van de kinderen van verblijfplaats achten de ouders het van belang dat de laatste verzorgende ouder de andere ouder in kennis stelt over de meest actuele situatie van de kinderen (bijvoorbeeld over ziekte, slaapgedrag, eetgedrag, complete indruk, etc.).
Zij zullen elkaar iedere ………………… (regelmaat) in kennis stellen door middel van: ……………………………………….. (communicatiemiddel).

Wie doet wat?

……………………………………………….. Kapper
……………………………………………….. Huisarts
……………………………………………….. Inentingen
……………………………………………….. Consultatiebureau
……………………………………………….. Tandarts
……………………………………………….. Kleding kopen
……………………………………………….. Kleding wassen en strijken
……………………………………………….. Verzekeringen afsluiten
……………………………………………….. Aanschaf medicijnen
……………………………………………….. Aanschaf cadeautjes
……………………………………………….. Zwemles
……………………………………………….. Aanmelden bij club/muziekschool
……………………………………………….. Brengen/halen naar clubs
……………………………………………….. Betalen contributies
……………………………………………….. Huiswerkbegeleiding
………………………………………………..

De ouders spreken af op de volgende punten één gezamenlijke lijn te zullen hanteren:

……………………………………………….. Bedtijden
……………………………………………….. Uitgaansgedrag
……………………………………………….. Tijdstip van thuiskomen
……………………………………………….. Alcoholgebruik
……………………………………………….. Aantal uren pc-gebruik/tv-kijken
……………………………………………….. Huiswerk
……………………………………………….. Mobiele telefoon
………………………………………………..

Financiën

De ouders komen overeen dat de niet-verzorgende ouder met ingang van ……… maandelijks een bedrag ad € …… ten titel van kinderalimentatie aan de verzorgende ouder zal voldoen. De ouders komen overeen dat dit bedrag aan kinderalimentatie ieder jaar in de maand januari wordt geïndexeerd in de zin van art. 1:402 BW.

Ten behoeve van de kinderen is door de ouders een studieverzekering bij de ……… bank onder rekeningnummer …………… afgesloten, waarop maandelijks een bedrag ad € ……… wordt gestort. De ouders zullen deze verzekering voortzetten. Maandelijks zal …………… een bedrag ad €……………storten. De rekening zal op naam van ………… worden gesteld. ………… zal de rekening gaan beheren en het saldo aanwenden ten behoeve van de kinderen. Jaarlijks zal ……… hierover rekening en verantwoording afleggen aan de andere ouder, zodat deze ouder weet op welke wijze het geld is besteed. De opbrengst zal worden aangewend ter financiering van ………………………….

De ouders spreken over de aan de kinderen ter beschikking te stellen gelden het volgende af:

……………………………………………….. Vastgesteld zakgeld
……………………………………………….. Uitbetaald zakgeld
……………………………………………….. Kleedgeld
………………………………………………..

School/opleiding

De vader en de moeder komen overeen dat in samenspraak een keuze voor een school/vervolgopleiding wordt gemaakt.

De kosten van de opleiding zullen door …… worden gedragen. De reiskosten in verband met de opleiding zullen worden gedragen door ……………….

De contacten met school lopen via vader/moeder. De contactpersoon zal de andere ouder op de hoogte houden van deze contacten.

De ouderavonden worden gezamenlijk/apart bezocht.

Overige afspraken

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Wijzigingen

Dit plan is op maat gemaakt en is aan verandering onderhevig in overeenstemming met de ontwikkeling van de kinderen. De vader en de moeder kunnen signaleren dat de ontwikkeling van de kinderen of een wijziging in de situatie van de ouder heroverweging van de afspraken nodig maakt.

Met het oog daarop spreken zij het volgende af:

………………………………………………..
………………………………………………..

Plaats, datum,

Handtekening vader ………………………………………………..

Handtekening moeder ………………………………………………..

Handtekening mediator ………………………………………………..

Nuttige informatie? Vertel het verder!

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(€ 0,40 / minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:00 uur

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter